ترکیب شیمیایی (آنالیز شیمیایی) فسفربرنز

کاربرد های آلیاژ فسفربرنز

نام های مختلف فسفربرنز بر حسب استاندارد های جهانی

قابلیت های ماشین کاری فسفربرنز 

خواص مکانیکی فسفربرنز (استحکام کششی – ازدیاد طول – سختی بر حسب برینل)

خواص فیزیکی فسفربرنز (نقطه ذوب – چگالی – ضریب هدایت الکتریکی و حرارتی – مدول الاستیسیته – ظرفیت حرارتی ویژه)

خواص تولیدی و حرارتی فسفربرنز 

By : Eng. Ali HemmatiZadeh Mamaghani