نمایندگی فروش محصولات مشهد

فسفر برنز آلومینیوم برنز مس برنج

ورق های مسی و برنجی باهنر
در انواع ضخامت ها
مس
میلگرد - تسمه - چهارپهلو - ورق
قبلی
بعدی