ترکیب شیمیایی (آنالیز شیمیایی) آلومینیوم برنز

کاربرد های آلیاژ آلومینیوم برنز

نام های مختلف آلومینیوم برنز بر حسب استاندارد های جهانی

قابلیت های ماشین کاری آلومینیوم برنز 

خواص مکانیکی آلومینیوم برنز (استحکام کششی – ازدیاد طول – سختی بر حسب برینل)

خواص فیزیکی آلومینیوم برنز (نقطه ذوب – چگالی – ضریب هدایت الکتریکی و حرارتی – مدول الاستیسیته – ظرفیت حرارتی ویژه)

خواص تولیدی و حرارتی آلومینیوم برنز 

By : Eng. Ali HemmatiZadeh Mamaghani